Παροχές για τη διασφάλιση ελάχιστων πόρων διαβίωσης

Διαδικασία αίτησης

Πρώτη αίτηση

Εάν υποβάλετε για πρώτη φορά αίτηση γιά Επίδομα Ανεργίας ΙΙ, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας στο Κέντρο Πελατών του αρμοδίου Jobcenter Münster του προαστίου σας. Εκεί καταγράφονται καταρχήν τα προσωπικά σας βασικά δεδομένα. Παρακαλούμε να προσέξετε, ότι γι αυτό το λόγο η υποβολή αίτησής σας πρέπει να γίνει προσωπικά.

Εκεί κλείνετε ένα ραντεβού για μία συνομιλία συμβούλευσης. Σ αυτή την συνομιλία εξετάζεται η προσωπική και οικονομική σας κατάσταση. Λαμβάνετε τα δικαιολογητικά υποβολής αίτησης και ένα ερωτηματολόγιο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόφαση σχετικά με την αίτησή σας. Συγχρόνως συμφωνείται μία ημερομηνία για την παράδοση της αίτησης. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν πλήρως ή στα πλαίσια της συμβουλευτικής συνομιλίας γίνουν γνωστές νέες καταστάσεις, τότε πρέπει να υποβάλετε αργότερα τα ελλείποντα δικαιολογητικά.

Αίτηση περαιτέρω έγκρισης

Παροχές βάσει του Δεύτερου Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II) εγκρίνονται συνήθως για έξι μήνες.

Εάν εξαρτάστε πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος από παροχές, τότε είναι απαραίτητο να υποβληθεί μία αίτηση περαιτέρω έγκρισης.

Αυτή η αίτηση περαιτέρω έγκρισης σας διαβιβάζεται συνήθως περίπου τέσσερις εβδομάδες πριν τη λήξη του διαστήματος έγκρισης. Στην αποστολή που σας στέλνεται αυτόματα, λαμβάνετε όμως μόνο το έντυπο αίτησης, ένα συνημμένο έγγραφο EK και ένα Πιστοποιητικό Εισοδήματος. Εκ τούτου πρέπει συνήθως να απαιτηθούν περαιτέρω έγγραφα ή έντυπα. Γι αυτό σας παρακαλούμε να ελέγξετε με δική σας ευθύνη τρείς εβδομάδες πριν τη λήξη του διαστήματος έγκρισης, εάν σας απεστάλη ήδη μία τέτοια αίτηση ή εάν είναι πλήρης. Εάν αυτό δεν έχει συμβεί, τότε μπορείτε να έρθετε στο Κέντρο Πελατών του Jobcenter για να λάβετε τα απαραίτητα έντυπα.

Για να εξασφαλιστεί η αποφυγή καθυστερήσεων στις πληρωμές, υποβάλετε έγκαιρα μία αίτηση περαιτέρω έγκρισης - το καλύτερο τουλάχιστον τρείς εβδομάδες πριν τη λήξη του διαστήματος έγκρισης -.

Στην αίτησή σας για περαιτέρω έγκριση παρακαλούμε να επισυνάψετε τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης για περαιτέρω έγκριση (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
  • Έντυπο συνημμένου εγγράφου ΕΚ για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που διέπεται από σχέση αμοιβαίας υποχρέωσης για την από κοινού κάλυψη των αναγκών διαβίωσης (πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
  • Πιστοποιητικό Εισοδήματος για εισόδημα από μία απασχόληση (συμπληρωμένο από τον εργοδότη)
  • Έντυπο συνημμένου εγγράφου EKS, εφόσον ένα μέλος της οικογένειας που διέπεται από σχέση αμοιβαίας υποχρέωσης για την από κοινού κάλυψη των αναγκών διαβίωσης εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας

Στην περίπτωση που επήλθαν σε σας περαιτέρω αλλαγές, σας παρακαλούμε να υποβάλετε συμπληρωματικά στην αίτησή σας για περαιτέρω έγκριση τα ανάλογα δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά για αυξήσεις ενοικίου ή αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση). Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή τυχόν ερωτήσεων και των καθυστερήσεων που προκύπτουν λόγω τούτων κατά την επεξεργασία.

Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12