Stadt Münster: Jobcenter - Προστασία δεδομένων

περιεχόμενο της σελίδας

Προστασία δεδομένων

Ο Δήμος Μύνστερ (Münster) υπόκειται ως δημόσια υπηρεσία στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (DSGVO) και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (DSG NRW). Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι για μας ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Γι αυτό θα προστατευθούν τα δεδομένα σας στα πλαίσια των νομικών διατάξεων και θα τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (DSGVO) και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.


Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η χρήση των προσβάσιμων υπηρεσιών απευθείας σύνδεσης (Online-Dienste) του Δήμου Μύνστερ (Münster) είναι εθελοντική. Τα για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών απαραίτητα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της από εσάς επίκαιρα επιλεγμένης συναλλαγής. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το Δήμο Μύνστερ (Münster) διαγράφονται, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκτέλεση της επιλεγμένης συναλλαγής κι έχουν λήξει οι νομικές προθεσμίες διατήρησης.
Σε καμμία περίπτωση δεν λαμβάνει χώρα μία διαβίβαση ή επεξεργασία των δεδομένων σε τρίτους ή μέσω αυτών. Για να προστατέψουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιούμε σε έντυπα παγκοσμίου ιστού, που καταγράφουν τα λεπτομερή προσωπικά δεδομένα, μεθόδους κρυπτογράφησης (π.χ.. SSL). Οι εξυπηρετητές μας είναι ασφαλείς με τη βοήθεια τείχων ηλεκτρονικής προστασίας δικτύου (Firewalls) και της προστασίας από ιούς.
Επειδή η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι πλήρως ασφαλής, δεν μπορεί να αποκλειστεί, ότι τρίτοι υποκλέπτουν ή τροποποιούν διαβιβαζόμενα δεδομένα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την χωρίς κρυπτογράφηση διαβίβαση δεδομένων μέσω απλών εντύπων παγκοσμίου ιστού ή ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε υποθέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα, θα έπρεπε εκ τούτου να χρησιμοποιηθούν άλλοι τρόποι διαβίβασης.


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-Mail)

Εάν έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail), επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για την εξέταση της ερώτησης καθώς και για την περίπτωση που προκύπτουν συμπληρωματικές ερωτήσεις. Στην επαφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται η καταχώρηση προσωπικών δεδομένων σε ρητά εθελοντική βάση. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 εδάφιο 1 α (ΓΚΠΔ) (DSGVO)) ή επειδή έχουμε ένα έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων σας (Άρθρο 6 εδάφιο 1 f (ΓΚΠΔ) DSGVO )). Ένα έννομο συμφέρον είναι παραδείγματος χάριν να απαντήσουμε στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα (E-Mail).


Δικαιώματα των χρηστών

  • Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε κάθε στιγμή έναντι του Δήμου τη συγκατάθεσή σας που δώσατε μία φορά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ότι δεν επιτρέπεται πλέον στο μέλλον να συνεχίσουμε την επεξεργασία δεδομένων που στηριζόταν σε αυτή την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέχρι την ανάκληση δεν θίγεται απ αυτό.
  • Δικαίωμα πρόσβασης για τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για το πρόσωπό σας και η επεξεργασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) .
  • Δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων, εφόσον τα δεδομένα σας είναι ανακριβή ή ελλιπή, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 (ΓΚΠΔ) (DSGVO).
  • Δικαίωμα διαγραφής των σχετικά με το πρόσωπό σας αποθηκευμένων δεδομένων, εφόσον πληρείται μία από τις προυποθέσεις του άρθρου 17 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) . Το δικαίωμα διαγραφής δεν υπάρχει συμπληρωματικά στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 εδάφιο 3 (ΓΚΠΔ) (DSGVO), εάν η διαγραφή λόγω της ιδιαίτερης μορφής της αποθήκευσης δεν είναι δυνατή ή μόνο με δυσανάλογα υψηλό κόστος. Σ αυτές τις περιπτώσεις αντικαθιστάται η διαγραφή με τον περιορισμό της επεξεργασίας βάσει του άρθρου 18 (ΓΚΠΔ) (DSGVO)
  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) .
  • Δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 20 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) , να παραλάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε υποβάλει, σε ένα δομημένο, συνήθως χρησιμοποιούμένο και μηχανικά αναγνωσιμο μορφότυπο ή να απαιτήσετε τη διαβίβαση σε έναν άλλον υπεύθυνο.
  • Δικαίωμα ανάκλησης κατά συγκεκριμένων επεξεργασιών δεδομένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) .

Αυτά τα δικαιώματα μπορούν να περιοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 23 (ΓΚΠΔ) (DSGVO) . Νομοθέτες της Ομοσπονδίας και των κρατιδίων έκαναν χρήση της δυνατότητας περιορισμού των δικαιωμάτων του προσώπου στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Στην περίπτωση που κάνετε χρήση των προαναφερομένων δικαιωμάτων, ο Δήμος Μύνστερ (Münster) εξετάζει, εάν πληρούνται κατά περίπτωση οι γι αυτό σύμφωνα με το νόμο απαιτούμενες προυποθέσεις.


Στατιστική του παγκοσμίου ιστού

Με τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από τα Logfiles και το Matomo μπορεί να διαπιστωθεί, ποιές σελίδες σε ποιές χρονικές περιόδους αναζητούνται ιδιαίτερα και ποιές πληροφορίες αναζητούνται λιγότερο. Έτσι λαμβάνουμε υποδείξεις, πως θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την προσφορά μας. Τα αποθηκευμένα δεδομένα αξιολογούνται αποκλειστικά για τους αναφερόμενους σκοπούς, σε καμμία περίπτωση δεν ακολουθεί μία διαβίβαση σε τρίτους ή μία επεξεργασία από τρίτους ή μία συγκέντρωση των δεδομένων με άλλες πηγές δεδομένων.

Logfiles
Ο Δήμος Μύνστερ (Münster) συλλέγει και αποθηκεύει λόγω του εννόμου συμφέροντός του ως υπεύθυνος της ιστοσελίδας (άρθρο 6 εδάφιο 1 f (ΓΚΠΔ) DSGVO ) στα Logfiles των εξυπηρετητών της παγκοσμίου ιστού (Webserver) του τις πληροφορίες, που διαβιβάζει σε εμάς το πρόγραμμα πλοήγησής σας (Browser) : Διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα και τύπο/εκδοχή προγράμματος πλοήγησης (Browser), (User-Agent) του υπολογιστή, όνομα και διεύθυνση IP του εξυπηρετητή (Server), που ζητάει τη σελίδα (Remote Host), ώρα της ερώτησης εξυπηρετητή (Server), διεύθυνση των ιστοσελίδων μας που επισκέπτεστε, μεταφερόμενες ποσότητες δεδομένων και την ιστοσελίδα από την οποία έρχεστε στις σελίδες μας (Referrer-URL). Παραμένετε σε αυτή την περίπτωση ως μοναδική/ός χρήστης ανώνυμη/ος.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τη μέγιστη περίοδο τριών μηνών και μετά διαγράφονται. Η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται για λόγους ασφαλείας. Εάν πρέπει να φυλαχτούν δεδομένα για αποδεικτικούς σκοπούς, τότε αυτά δεν διαγράφονται όσο δεν διελευκανθεί η υπόθεση οριστικά.

Matomo
Το Matomo χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα Cookies καθιστούν δυνατή την αναγνώριση του προγράμματος πλοήγησης του διαδικτύου (Internet-Browsers) και μας παρέχουν ενδείξεις σχετικά με το πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Αυτή η ανάλυση γίνεται ανώνυμα, δεν μπορούν με αυτήν να εξαχθούν συμπεράσματα για μεμονωμένα πρόσωπα ή να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών.
Oι πληροφορίες που προέρχονται από το Cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας (συμπεριλαμβανομένης και της αποπροσωποιημένης ΙΡ διεύθυνσής σας) παραμένουν υπό την κυριαρχία δεδομένων του Δήμου Μύνστερ (Münster).
Μπορείτε να φέρετε αντίρρηση ενάντια στην καταγραφή των επισκέψεών σας από το λογισμικό ιστοανάλυσης Matomo.


Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μερικοί υπηρεσίες και φορείς του Δήμου Μύνστερ (Münster) χρησιμοποιούν Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter και YouTube. Στις σελίδες του Δήμου Μύνστερ (Münster) γίνεται η σύνδεση με διάφορους δημοτικούς διαύλους κοινωνικής δικτύωσης, περιεχόμενα από το Facebook, το Instagram και το Twitter δεν συμπεριλαμβάνονται στις σελίδες. Κατά την έκκληση δημοτικών ιστοσελίδων δεν λαμβάνει χώρα καμμία αυτόματη διαβίβαση δεδομένων στα μέσα δικτύωσης.

YouTube

Σε μερικές σελίδες του διαδικτύου του Δήμου Μύνστερ (Münster) έχουν ενταχθεί βίντεο YouTube. Με την ενσωμάτωση των βίντεο YouTube δημιουργούνται συνδέσεις στους εξυπηρετητές της Google LLC, μέσω των οποίων μπορούν να αποσταλούν πληροφορίες στην Google LLC. Πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της Google LLC με αυτά τα δεδομένα μπορείτε να βρείτε κάτω από το λινκ Δήλωση προστασίας δεδομένων της Google LLC: Privacy Policy Google LLC.
Τα βίντεο στις δημοτικές σελίδες είναι έτσι ενσωματωμένα, ώστε σύμφωνα με τη δήλωση της YouTube κατά την έκκληση μίας ιστοσελίδας με ενσωματωμένο βίντεο δεν μπορεί να διαβιβαστεί καμμία πληροφορία σχετικά με την επίσκεψη της σελίδας στη Google LLC. Μόνο κατά το παίξιμο του βίντεο μεταφέρονται δεδομένα στη Google.


Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή

Εάν είστε της γνώμης, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται νόμιμα σε επεξεργασία, μπορείτε να απευθυνθείτε με μία προσφυγή στην αρμόδια εποπτική αρχή:

Εντεταλμένοι του κρατιδίου για προστασία δεδομένων και ελευθερίας της πληροφόρησης του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας
www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt


Ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή τη διόρθωση ή διαγραφή τους ή έχετε εκτεταμένες ερωτήσεις για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας παραχωρήσατε, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην εντεταλμένη της προστασίας δεδομένων της δημόσιας υπηρεσίας:
Stadt Münster, Der Oberbürgermeister (Δήμος Μύστερ, Ο Δήμαρχος)
Michaela Heuer
Klemensstraße 10, 48143 Münster
datenschutz(at)stadt-muenster.de


 

πρόσθετες πληροφορίες

Jobcenter Münster

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή  
02 51/4 92-92 92

Δευτέρα, Τρίτη ώρα 8-12.30, 14-16
Τετάρτη ώρα 8-12.30
Πέμπτη ώρα 8-12.30, 14-18
Παρασκευή ώρα 8-12